Kezdőlap
https://sirkokeszitotanfolyam.hu/

Részletek a kőfaragó, műköves és épületszobrász szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 07
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kőfaragó, műköves és épületszobrász
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
vagy iskolai előképzettség hiányában
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 
2.2. Szakmai előképzettség: –
 
2.3. Előírt gyakorlat: –
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
 
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
 
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7536 Kőfaragó, műköves Kézi kőfaragó
3.1.3. Épületszobrász
3.1.4. Műkőkészítő
3.1.5. Sírkőkészítő
 
 
 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az épületek külső és belső tereinek természetes és műkőből, valamint gipszből történő felépítését, burkolását, díszítését végzi. Parkok, terek, kertek és udvarok díszítőelemeit megtervezési, kivitelezi és elhelyezi.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
–  ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni
–  értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat          
munkája során
–  felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre
–  betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
–  biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását
–  ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását
–  gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
–  átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről
–  alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat
–  alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét
–  értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat
–  betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
–  betartani, betartatni a foglalkozás-egészségügyi előírásokat
–  baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt nyújtani
–  használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket
–  biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát
–  gondoskodni a munkavédelmi eszközök használhatóságáról
–  elvégezni a munkaterület kockázat elemzését, értékelését
–  betartani és betartatni a Munka Törvénykönyve alapelveit, területi és személyi hatályát
–  munkaszerződést kötni, betartja és betartatja a szerződésben foglaltakat
–  betartani és betartatni a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket
–  betartani és betartatni a munkaviszony megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat
–  alkalmazni a norma időre, norma rendszerre vonatkozó előírásokat
–  szakmai ajánlatot készíteni és adni
 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 582 04 Sírkő és műkőkészítő részszakképesítés
3.3.4. 35 582 04 Műemléki díszítőszobrász szakképesítés-ráépülés
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 10273-12 Kőfaragó munkák
4.5. 10272-12 Épületszobrász munkák
4.6. 10271-12 Műkő- és sírkőkészítő munkák
4.7. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.4. 10273-12 Kőfaragó munkák gyakorlati
5.2.5. 10272-12 Épületszobrász munkák gyakorlati
5.2.6. 10271-12 Műkő- és sírkőkészítő munkák gyakorlati
5.2.7. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A) A vizsgafeladat megnevezése:  Kőfelület megdolgozása
A vizsgafeladat ismertetése: Egyszerű hajlat tagozat faragása szabályosra vágott kemény mészkőben a hajlat  profil hossza 30cm
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Műkőtermék előállítása és megmunkálása
 
A vizsgafeladat ismertetése: Műkőtermék formába öntése a vizsga helyszínén elkészített forma felhasználásával felület besimítással. Kész nyers műkőtermék csiszolása, tömítése
 
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése –
 
A vizsgafeladat ismertetése –
 
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Kőfaragó és műkőipari szakmai ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
 
A gyakorlati vizsgán a felkészülés során használt tankönyvek és segédletek, jegyzetek használhatóak. A vizsgázó saját kézi szerszámait használhatja, ha azok a munkavédelmi feltételeknek megfelelnek
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
 
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek
6.3. Kéziszerszámok (kőfaragó, műköves, épületszobrász)
6.4. Díszítő szerszámok (mintázófa, szobrászkések, vésők)
6.5. Kő, műkő megmunkálási gépek
6.6. Elektromos kisgépek
6.7. Mérőeszközök
6.8. Állvány, létra
6.9. Műszaki dokumentáció
6.10. Számítógép
6.11. Szoftverek
6.12. Nyomtató
6.13. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.14. Anyagmozgató gépek, eszközök
 
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részletek a kőfaragó, műköves és épületszobrász szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből. Kézi kőfaragó, Épületszobrász, Műkőkészítő, Sírkőkészítő,